تبلیغات
اجرای مراسم اجرای جنگ اجرای همایش و جشن در مشهد و شهرستان ها - نمایشنامه كوتاه طنز شب شعر
هماهنگی موسسه موج هنر (مشارکت با شما برای اجرای همایش و مراسمتان) : 09153052079

نمایشنامه كوتاه طنز شب شعر

نوشته شده توسط:امید وثوقی
چهارشنبه 10 آذر 1389-03:12 ب.ظ

به نام خدا

فضا: جلسه شب شعر

آدمهاى نمایش:

مدیر جلسه ،

 شركت كننده 1 ،

شركت كننده 2 ،

شركت كننده 3،

دوست 1 ،

دوست 2 


مدیر جلسه و شركت كننده اول در صحنه نشسته اند. مدیر جلسه چند برگه از كیفش بیرون می آورد و به آن ها نگاه میكند. شركت كننده 1 كاملا بیكار به چهره مدیر خیره شده است. مدیر جلسه گه گاهى نگاهش به چهره شركت كننده 1 می افتد كه با دقت به او خیره شده، و باز حواسش را پرت میكند.

ش1: كسى نمیاد؟

مدیر جلسه: این بار سومه دارین اینو میپرسین، خیلى عجله دارین!؟

ش 1: نه اصلا

مدیر جلسه دوباره مشغول مطالعه برگه ها میشود. مجددا متوجه نگاه تند شركت كننده 1 میشود.

ش 1: تو فراخوان زده بودین ساعت 10، الان ده و ده دقیقه ست. ساعت من خرابه؟

مدیر جلسه: تو ایران همیشه همه دیر میكنن

/سكوت/

شركت كننده 1 به صندلی ها و در و دیوار نگاه میكند. بطور واضح نشان میدهد كه بیكار است.

مدیر جلسه بلند میشود و به سمت بیرون میرود.

ش 1: تموم شد؟

مدیر جلسه: چى؟

ش 1: جلسه نقد شعر؟

مدیر جلسه : نه هنوز شروع نشده كه!

ش 1: پس دارین كجا میرین؟

مدیر جلسه: دو دقیقه میرم و برمیگردم، اگه  اجازه بدین!

ش 1: این خیلى بده كه تو ایران همیشه دیر همه میكنن

مدیر جلسه: میدونین كه من مقصر نیستم، من تو فراخوان زدم ساعت 10

ش 1: من از آدماى خوش قول خوشم میاد، خوش قولى شخصیت آدمو میرسونه، از بلیط هم بیشتر

مدیر جلسه: منم همینطور /به سمت بیرون میرود/

ش 1: گفتین كجا میرین؟!

مدیر جلسه: ببخشین من یه دسشویی برم و برگردم! اگه اجازه بدین!!!

ش 1: مگه شاعرا هم دسسشویی می ... آره دیگه، هیچى...موفق باشین، سلام برسونین

مدیر جلسه خارج میشود. بعد از چند لحظه دو دوست (دوست 1 و دوست 2) وارد میشوند و در حتال صحبت مینشینند.

ش 1: شما ایرانی هستین؟

دوست 1: مگه اقاى ایرانى هم قراره بیان؟

ش1 /فكر میكند/: نه آقاى ایرانى دیرتر میاد

دوست یك و دو در گوش هم صحبت میكنند.

دوست 1: ببخشین شما آقاى ایرانى رو از جا میشناسین؟

ش 1: من ایشونو نمیشناسم! ... فقط میدونم دیرتر میان...بذارین برم مدیر جلسه رو صدا كنم.

دوست 1: مگه كجان؟

ش 1/حول میشود/: چیز...رفتن جایى،الان كارشون تموم میشه میا...البته كار كه نه،همین نزدیكان بالاخره...

/دوست 1 و 2 با هم صحبت میكنند. اما ش 1 همچنان درگیر است كه چگونه توضیح دهد/

ش 1: ببخشین میشه نگم؟

دوست 1 : چیو؟

ش 1: كه كجان

دوست 1: كی؟

ش 1 : مدیر جلسه دیگه

دوست 1 : مگه چیزى شده متوجه نمیشم!

ش1: نه، ولى چیز ... اصلا الان میرم صداشون میكنم. /خارج میشود/

دوست 2: پاشو بریم الان آقاى ایرانى میاد

دوست 1: آخه آقاى ایرانى رو چه به شعر!

دوست 2: مگه ندیدى این دیونه چى میگفت!

دوست 1  راست میگى مشكوك بود....بزن بریم

دوست 2: همش تقصیر توئه چرا قبول كردى برى كارشو انجام بدى /بلند میشود/

دوست 2: نمیشد كه بگم نمیگیرم/بلند میشود و میروند/

در حالى كه هیچكس در صجنه نیست شركت كننده 2 وارد میشود.یك گوشه مینشیند. مدیر جلسه وارد میشود. سلام میكنند.

مدیر جلسه: لطفا خودتونو معرفی كنین.

ش 2: من كوچیك شمام! اومدم شاگردى كنم و چیز یاد بگیرم... خدابیامرزه سید محمود قانع رو  اون اوایل كهكتاباى شعرش هنوز زیاد فروش نداشت یه جلساتى با هم میذاشتیم دو كلوم كه درباره  شعر و ادبیات شنیدم واسش میگفتم گه گاهى هم ...

مدیر جلسه: سید محمود قانع؟!! میشناختیدش؟

ش 2: بله! تو جلسات شعر آقا مهدی میدیدمش

مدیر: آقا مهدى؟

ش 2: اخوان ثالث...بله

مدیر: شما تو جلسات شعر مهدی اخوان ثالث بودین!!!؟؟

شركت كننده 3وارد میشود.

ش 3/در حال ورود/: الا یا ایها الساقى ادُر كآسا و ناوُلها * كه عشق آسان نمود آخر، ولى افتاد مشكلها .... سلام علیكم

مدیر جلسه سعی میكند عصبانیت خود را بابت شعر اشتباه ش 3 كنترل كند. ش 3 مینشیند.

ش 3: درود بر اهالى هنر... درود....گفتم با بیتى از حافظ وارد شم تا ...

مدیر جلسه/عصبانى/: از حافظ؟! من همچین بیتى با این شكل از حضرت حافظ نشنیدم!

ش 2: جدى؟ شما حافظ نمیخونین...شاعر خوبیه

مدیر جلسه: خب اگه اجازه بدین جلسه رو با همین تعداد كم شروع كنیم تا بقیه هم بیان و اضافه بـ... /در باز میشود، ش 1 سرك از لای در سرك میكشد/

ش 1: ببخشین دسشویی اینجا هم نیست؟/چشمش به مدیر جلسه و شركت كننده ها مى افتد/، وارد میشود/ اِ! اینجا جلسه ست!؟ آقاى مدیر من از كی دارم دنبال شما میگردم صداتون كنم بیاین اینجا!

مدیر /رو به ش 2 با هیجان/:ببخشید شما گفتید تو جلسات شعر اخوان ثالث بودین؟!

ش 2: تعجب كردین؟

مدیر : راستش بله، آخه ...

ش 1: جلسه شروع شده؟ دو نفر اینجا بودن رفتن؟

مدیر: من خبر ندارم كیا رو میگین؟

ش 1: من بهشون نگفتم شما كجا رفته بودین،‌اونا هم خیلی كنجكاو شدن ولی باز من هیچی نگفتم! ...یعنی بخاطر چی رفتن!؟

ش 2: مگه جناب مدیر كجا رفته بودن؟؟

ش 2:/حول میشود/ كى؟ هیچ جا... یعنى جاى مهمى نرفته بودن، مگه چیه! مگه شما خودتون ...

مدیر: میشه بس كنید!

ش 1 ببخشین

مدیر جلسه: بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه رو با ی مقدمه شروع میكنم. از دیرباز، تاریخ هنر و انسانیت، سواد و ادراك مردم در قالب شعر و قدرت سخنورى دلنشین گنجانده شده عواطف ، احساسات و فطریات ضمیر ناخودآگاه انسان روح طراوت رو از درون ابیات و چینش زیباى كلمات دئر محتوایى شیرین و قالبى وزین به شل اشعار مستشار، و نظم مربوط ... است!

در روحیات انسان همواره ذوقى به تراوش مفاهیم مستدرك و ...

ش 1/در گوش مدیر/: عذر میخوام جسارتا دستاتونو شستین؟

مدیر /مثلا نشنیده/: در روحیات انسان همواره ذوقى به تراوش مفاهیم مستدرك و .../فكر میكند/...است! .... خب امیدوارم  كه همانطور كه انتظار هست صرفا شعراى خودتونو بخونین و حتما قواعد و نظم شعر رو هم به جا خواهید اورد كه نیازی به تذكر من نباشه... متشكرم.

اگه موافق باشین اول با ش 1 شروع میكنیم.

ش 1: اول من شعرمو بخونم؟

مدیر: بله بفرمایید لطفا.

ش 1: چشم.../كاغذى بیرون مى آورد./ ... آه! /ش 3: به به!/ آه این چاله ى عشق از كجا میگذرد؟! /ش 3: به به ! به به !/

مدیر: ببخشین شعرتونو قطع میكنم، "چاله ى عشق از كجا میگذرد؟" چاله از كجا میگذرد!!؟

ش 1: آقاى مدیر به تراوشات ذهنى شاعر گیر ندین، شاعر آزاده هر طور خواست حرفشو بزنه

مدیر جلسه: بله...بفرمایید/حرص میخورد/

ش 1: آه این چاله عشق از كجا میگذرد! از بیابان فرات؟ یا شتابانِ اراك؟ /ش 3: به به ! به به !/ یا كدامین نفس از شهر صفا میگذرد؟ آه از باد صبا میگذرد! آه از باد صبا...پشت خورشید فلك، ته گلدسته ی ابر، بندِ آویز سراى چشم آرام من است.  /ش 3: به به !/

مدیر/عصبانى/: عذر میخوام، بند آویز سرای چشم آرام من ، كلمات قشنگیه، ولى لطف كنید مفهومشو بگید؟ /ش 3: به به ! به به !/

ش1: آقاى مدیر هیچوقت از یك شاعر نمیپرسن منظورت  چیه كه! هر كسى میتونه یه برداشتى داشته باشه

مدیر/حرص میخورد/: بله بفرمایید

ش 1آن زمان كز گوشَت، قطره باران بارید، آن صداى نفس گرم فلك پشت غبار پیدا بود... آه!‌این چاله ى عشق از كجا میگذرد! /ش 3: به به ! به به !/

همه كف میزنند.

مدیر: متشكرم، ولى پیشنهاد میكنم در اشعارتون یه حرفى براى گفتن داشته باشید، ...

ش 1 آقاى مدیر شما از كجا میدونین نداشتم؟!... هر كسی میتونه یه برداشتی داشته باشه! /زمزمه میكند:/تقصیر منه كه خودمو كنترل میكنم نمیگم كجا رفته بودین

مدیر بله بله! ببخشید، /ر به ش 2/ خب شما بفرمایید.

ش 2: بله، حتما در خدمتتون هستم. /صدایش را آماده میكند و با اشارات دست میخواند/:

ما نگوییم بد و میل به ناحق نكنیم *** جامه ى كس سیه و دَلَق خود اُرزُق نكنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم *** سُر حق با ورق شعبده ملق نزنیم

مدیر جلسه/بسیار عصبانی میشود و سعی میكند خود را كنترل كند/: یا حضرت حافظ!‌من غلط كردم!

ش 2: شما كه گفتین شعراى خافظو نمیخونین؟!... اینو كه نخوندین؟ دیروز از خودم سرودم /متوجه چهره ى غضبناك مدیر میشود/...پریروز... چند روز پیش... ه/همچنان مدیر عصبانی است/... چند سال پیش با كمك حافظ با هم سرودیم!

مدیر/رو به ش 3/: خیلى عذر میخوام واقعا ... این جلسه در شان شما نیست، شما در جلسات استاد اخوان ثالث حاضر بودین، حالا اینجا! با این شعرا! ...واقعا شرمنده م

ش 3 اتفاقا اشعار مستفیذى بود

مدیر: بله ... جسارتا شما یكى از اشعارتون رو بخونید كه جو عوض بشه. بعضی دوستان متاسفانه از عرفان وعظمت شاعرای هم زبونمون هیچی درک نکردن... حیف ماست واقعا... خب بفرمایید

ش 3: من شعرام دست اخوان ثالث جا مونده نیاوردم...

مدیر: بله؟!!!

ش 3/با ترس و دلهره/: الان پیش آقاى اخوان ثالث بودم، با آقا نیما /متوجه چهره ى برافروخته ى مدیر میشود/ یوشیج منظورمه!... /به چهره عصبانی مدیر مینگرد و میترسد.../چیز... یه یوشیج دیگه! این آقا نیما یوشیج كه نه، چیزه....

مدیر/بسیار عصبانى داد میزند/: بریــــد بیـــــروووووووووووووون!

همه فرار میكنند و مدیر به دنبال آنها!


اجرای این نمایش با ذکر نویسنده بلامانع است

هنردوست گرامی در صورتی که داوطلب نوشتن نمایشنامه با موضوع مدنظر خودتان هستید موضوع را به ایمیل زیر اطلاع دهید

omido64@yahoo.com

در صورت تمایل برای برگزاری  جشن ها و جُنگ ها به سایت marasemat.mihanblog.com مراجعه فرمایید.

موفق باشید.

cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:31 ب.ظ

Thank you, Lots of posts!

we like it cialis soft gel generic cialis review uk cialis prezzo al pubblico buy cialis cheap 10 mg low cost cialis 20mg precios cialis peru female cialis no prescription buy brand cialis cheap cialis generique fast cialis online
viagraky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:21 ب.ظ

Truly quite a lot of awesome advice!
cialis therapie generic cialis in vietnam wow look it cialis mexico overnight cialis tadalafil cialis en 24 hora we recommend cheapest cialis we recommend cialis best buy we choice free trial of cialis purchasing cialis on the internet cialis baratos compran uk
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:37 ق.ظ

Seriously tons of good tips!
cialis without a doctor's prescription viagra vs cialis dosagem ideal cialis walgreens price for cialis cialis prezzo in linea basso cialis generic availability no prescription cialis cheap i recommend cialis generico cialis qualitat cialis prices in england
viagra prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:55 ق.ظ

Nicely put. Regards.
viagra for cheap prices viagra online usa price of viagra uk buy viagra tesco can you buy viagra at cvs buy viagra uk without prescription buy viagra from usa safe buy viagra online buy viagra ireland how old to buy viagra
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:17 ب.ظ

Useful advice. Appreciate it!
cialis 5 mg para diabeticos cialis canadian drugs cialis generic cialis venta a domicilio female cialis no prescription achat cialis en europe online prescriptions cialis try it no rx cialis cialis herbs cialis generic tadalafil buy
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:47 ق.ظ

Fantastic forum posts. Thank you!
the best site cialis tablets cialis pills price each discount cialis cialis 30 day trial coupon cialis baratos compran uk generic cialis pro the best choice cialis woman cialis prices how much does a cialis cost cialis online
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:42 ب.ظ

Nicely spoken of course. !
only best offers 100mg cialis tesco price cialis generic cialis interactions for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis generico generic cialis at the pharmacy cialis side effects dangers female cialis no prescription cialis cipla best buy
viabiovit.com/kopen-viagra-online-met-paypal.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:17 ق.ظ

Superb knowledge. Appreciate it!
where to buy viagra on line buy viagra online order get viagra online prescription where can you buy viagra online viagra usa online buy tadalafil viagra buy online buy viagra mastercard buy viagra uk cheap rx online viagra
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:41 ق.ظ

Seriously loads of wonderful tips!
cialis 5 mg schweiz buy cialis uk no prescription order a sample of cialis cialis tablets australia cialis online deutschland prices for cialis 50mg cialis 20mg prix en pharmacie purchase once a day cialis cialis e hiv wow cialis 20
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:14 ب.ظ

Incredible a lot of awesome facts.
cialis sans ordonnance buy cialis online order a sample of cialis cialis et insomni cialis cipla best buy cialis wir preise canada discount drugs cialis cialis qualitat cialis kamagra levitra 40 mg cialis what if i take
Viagra coupon
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:39 ق.ظ

Thanks! I enjoy it.
buy viagra now buy viagra with prescription silagra order viagra online no prescription buy viagra online sildenafil prices uk where can i buy viagra how to get viagra cheap buy viagra tablets online cheapest viagra online
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:52 ب.ظ

You have made your stand pretty effectively!!
cialis mit grapefruitsaft wow cialis 20 cialis rezeptfrei sterreich link for you cialis price cialis prezzo al pubblico cialis efficacit viagra or cialis cialis flussig generic cialis tadalafil cialis for sale south africa
Cialis generic
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:47 ب.ظ

Nicely put, Regards.
buy cialis uk no prescription i recommend cialis generico cialis wir preise cialis generic availability when can i take another cialis prezzo cialis a buon mercato estudios de cialis genricos cialis pills price each venta de cialis canada canadian drugs generic cialis
livejasmin premium and credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 07:04 ق.ظ
سلام فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم و چند عکس ازشون بزارم
به درستی بارگذاری نمی شوند من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک اتصال آن است
موضوع. من آن را در دو مرورگر اینترنت مختلف امتحان کردم و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
hydroponics
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:27 ب.ظ
این یک افتخار است که شما یک دکمه اهدا ندارید! من بدونم
شک نکنید به این وبلاگ درخشان! الان تصور میکنم
من برای نشانه گذاری و اضافه کردن خوراک RSS خود به من حل و فصل می شود
حساب کاربری گوگل. من مشتاقانه منتظر بروز رسانی های جدیدی هستم و درباره این وبلاگ با گروه فیس بوک صحبت خواهم کرد.
به زودی صحبت می کنیم!
summon masters sword dancing hack
سه شنبه 3 بهمن 1396 08:48 ق.ظ
منظور شما از توصیف همه در این مقاله واقعا محتاط است، همه قادر به
به سادگی آن را درک کنید، با تشکر بسیار.
Nintendo Switch Giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 10:34 ب.ظ
با تشکر از شما برای یک سایت دیگر قابل اطمینان جای دیگری ممکن است فقط آن را بگیرم
نوع اطلاعاتی که در چنین روش عالی نوشته شده است؟
من یک سرمایه گذاری دارم که در حال حاضر بر روی آن کار می کنم، و من در این نگاه بوده ام
برای چنین اطلاعاتی بیرون بیایید.
cam4 token hack gratis
سه شنبه 21 آذر 1396 08:40 ب.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر می رسد
همانطور که اگر شما به ویدیو متکی باشید تا نقطه خود را نشان دهید.

شما قطعا می دانید که در مورد چه صحبت می کنید، چرا اطلاعات خود را فقط در هنگام ارسال فیلم ها به وبلاگ خود دور می کنید
می تواند به ما چیزی روشنگر برای خواندن بدهد؟
imvu credits hack
پنجشنبه 9 آذر 1396 11:29 ب.ظ
بی تردید در نظر بگیرید که شما اعلام کردید.
دلیل دلخواه شما به نظر می رسد در اینترنت ساده ترین چیزی است که باید به آن توجه داشته باشید.
من به شما می گویم، قطعا در همان زمان ناراحت می شود، زیرا دیگران مسائلی را می دانند که فقط نمی دانند.
شما کنترل می کنید تا ناخن را به بالاترین سطح برسانید و همچنین تمام چیز را مشخص کنید
بدون عارضه جانبی، افراد دیگر می توانند سیگنال دریافت کنند.
احتمالا دوباره به دریافت بیشتر خواهد رسید با تشکر
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 09:36 ب.ظ
اطلاعات مفید. خوشبختم من تو را کشف کردم
سایت با شانس، و من تعجب می کنم که چرا این پیچ و تاب سرنوشت نداشت
محل پیش از آن! من آن را نشانه گذاری کردم
best supplement insurance plans
شنبه 13 آبان 1396 10:32 ب.ظ
من کنجکاو هستم که سیستم وبلاگ شما با شما کار کرده باشد؟
من مشکلات امنیتی جزئی با آخرین وبسایت من دارم و می خواهم چیز بیشتری را از آن محافظت کنم.

آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
best psychic reading
شنبه 13 آبان 1396 09:34 ب.ظ
من توانستم از پست های وبلاگ شما به خوبی راهنمایی کنم.
ask a psychic question
شنبه 13 آبان 1396 09:21 ب.ظ
بخش بسیار از محتوا. من به سادگی روی سایت شما و در سرمایه ی سرمایه ی خودم به سر می بردم
ادعا می کنم که من واقعا دوست داشتم پست های وبلاگ شما را دوست داشته باشد.

به هر حال من در مورد افزایش یا حتی موفقیت من موافقت خواهم کرد
به سرعت به سرعت دسترسی پیدا می کنید.
best psychic mediums
شنبه 13 آبان 1396 08:27 ب.ظ
شما واقعا این را با ارائه خود به نظر می رسانید، اما من این موضوع را واقعا چیزی می دانم که فکر می کنم هرگز آن را درک نمی کنم.
برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده است. دارم نگاه میکنم
برای پست بعدی شما رو به جلو، من سعی خواهم کرد که چنگ بزنم
آی تی!
chaturbate currency hack
دوشنبه 8 آبان 1396 10:20 ب.ظ
با تشکر از پدرم که در این موضوع به من گفت
از این وبلاگ، این وب سایت واقعا قابل توجه است.
clash royale hacks
دوشنبه 8 آبان 1396 08:21 ب.ظ
این شرم است که شما یک دکمه اهدا ندارید! من بدون شک
به این وبلاگ درخشان اهدا کنید! من حدس می زنم
در حال حاضر من برای نشانه گذاری و اضافه کردن خود را حل و فصل
خوراک RSS به حساب Google من. من مشتاقانه منتظر بروزرسانی های جدید هستم و درباره آن صحبت خواهم کرد
این سایت با گروه فیس بوک من به زودی گپ بزنید
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 01:40 ب.ظ
مقاله عالی از این نوع اطلاعات در سایت خود بنویسید
من واقعا از آن تحت تاثیر قرار گرفته ام.
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید. من قطعا آن را digg می کنم و به نظر من به دوستانم توصیه می کنم.

من مطمئن هستم که از این وبسایت بهره مند خواهند شد.
cheap phone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 11:12 ق.ظ
Hello there! This post couldn't be written much
better! Going through this article reminds me of
my previous roommate! He continually kept talking
about this. I will send this information to him. Pretty sure he'll have a very good
read. Thanks for sharing!
psychic phone reading
دوشنبه 8 آبان 1396 09:32 ق.ظ
بسیار ساده است که هر موضوعی را در وب در مقایسه با کتابها پیدا کنید
همانطور که این مقاله را در این صفحه وب پیدا کردم.
psychic phone reading
دوشنبه 8 آبان 1396 09:31 ق.ظ
بسیار ساده است که هر موضوعی را در وب در مقایسه با کتابها پیدا کنید
همانطور که این مقاله را در این صفحه وب پیدا کردم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:پیوندهای روزانه


:نویسندگان


:ابر برچسبها


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox