تبلیغات
اجرای مراسم اجرای جنگ اجرای همایش و جشن در مشهد و شهرستان ها - نمایشنامه كوتاه طنز شب شعر
هماهنگی موسسه موج هنر (مشارکت با شما برای اجرای همایش و مراسمتان) : 09153052079

نمایشنامه كوتاه طنز شب شعر

نوشته شده توسط:امید وثوقی
چهارشنبه 10 آذر 1389-02:12 ب.ظ

به نام خدا

فضا: جلسه شب شعر

آدمهاى نمایش:

مدیر جلسه ،

 شركت كننده 1 ،

شركت كننده 2 ،

شركت كننده 3،

دوست 1 ،

دوست 2 


مدیر جلسه و شركت كننده اول در صحنه نشسته اند. مدیر جلسه چند برگه از كیفش بیرون می آورد و به آن ها نگاه میكند. شركت كننده 1 كاملا بیكار به چهره مدیر خیره شده است. مدیر جلسه گه گاهى نگاهش به چهره شركت كننده 1 می افتد كه با دقت به او خیره شده، و باز حواسش را پرت میكند.

ش1: كسى نمیاد؟

مدیر جلسه: این بار سومه دارین اینو میپرسین، خیلى عجله دارین!؟

ش 1: نه اصلا

مدیر جلسه دوباره مشغول مطالعه برگه ها میشود. مجددا متوجه نگاه تند شركت كننده 1 میشود.

ش 1: تو فراخوان زده بودین ساعت 10، الان ده و ده دقیقه ست. ساعت من خرابه؟

مدیر جلسه: تو ایران همیشه همه دیر میكنن

/سكوت/

شركت كننده 1 به صندلی ها و در و دیوار نگاه میكند. بطور واضح نشان میدهد كه بیكار است.

مدیر جلسه بلند میشود و به سمت بیرون میرود.

ش 1: تموم شد؟

مدیر جلسه: چى؟

ش 1: جلسه نقد شعر؟

مدیر جلسه : نه هنوز شروع نشده كه!

ش 1: پس دارین كجا میرین؟

مدیر جلسه: دو دقیقه میرم و برمیگردم، اگه  اجازه بدین!

ش 1: این خیلى بده كه تو ایران همیشه دیر همه میكنن

مدیر جلسه: میدونین كه من مقصر نیستم، من تو فراخوان زدم ساعت 10

ش 1: من از آدماى خوش قول خوشم میاد، خوش قولى شخصیت آدمو میرسونه، از بلیط هم بیشتر

مدیر جلسه: منم همینطور /به سمت بیرون میرود/

ش 1: گفتین كجا میرین؟!

مدیر جلسه: ببخشین من یه دسشویی برم و برگردم! اگه اجازه بدین!!!

ش 1: مگه شاعرا هم دسسشویی می ... آره دیگه، هیچى...موفق باشین، سلام برسونین

مدیر جلسه خارج میشود. بعد از چند لحظه دو دوست (دوست 1 و دوست 2) وارد میشوند و در حتال صحبت مینشینند.

ش 1: شما ایرانی هستین؟

دوست 1: مگه اقاى ایرانى هم قراره بیان؟

ش1 /فكر میكند/: نه آقاى ایرانى دیرتر میاد

دوست یك و دو در گوش هم صحبت میكنند.

دوست 1: ببخشین شما آقاى ایرانى رو از جا میشناسین؟

ش 1: من ایشونو نمیشناسم! ... فقط میدونم دیرتر میان...بذارین برم مدیر جلسه رو صدا كنم.

دوست 1: مگه كجان؟

ش 1/حول میشود/: چیز...رفتن جایى،الان كارشون تموم میشه میا...البته كار كه نه،همین نزدیكان بالاخره...

/دوست 1 و 2 با هم صحبت میكنند. اما ش 1 همچنان درگیر است كه چگونه توضیح دهد/

ش 1: ببخشین میشه نگم؟

دوست 1 : چیو؟

ش 1: كه كجان

دوست 1: كی؟

ش 1 : مدیر جلسه دیگه

دوست 1 : مگه چیزى شده متوجه نمیشم!

ش1: نه، ولى چیز ... اصلا الان میرم صداشون میكنم. /خارج میشود/

دوست 2: پاشو بریم الان آقاى ایرانى میاد

دوست 1: آخه آقاى ایرانى رو چه به شعر!

دوست 2: مگه ندیدى این دیونه چى میگفت!

دوست 1  راست میگى مشكوك بود....بزن بریم

دوست 2: همش تقصیر توئه چرا قبول كردى برى كارشو انجام بدى /بلند میشود/

دوست 2: نمیشد كه بگم نمیگیرم/بلند میشود و میروند/

در حالى كه هیچكس در صجنه نیست شركت كننده 2 وارد میشود.یك گوشه مینشیند. مدیر جلسه وارد میشود. سلام میكنند.

مدیر جلسه: لطفا خودتونو معرفی كنین.

ش 2: من كوچیك شمام! اومدم شاگردى كنم و چیز یاد بگیرم... خدابیامرزه سید محمود قانع رو  اون اوایل كهكتاباى شعرش هنوز زیاد فروش نداشت یه جلساتى با هم میذاشتیم دو كلوم كه درباره  شعر و ادبیات شنیدم واسش میگفتم گه گاهى هم ...

مدیر جلسه: سید محمود قانع؟!! میشناختیدش؟

ش 2: بله! تو جلسات شعر آقا مهدی میدیدمش

مدیر: آقا مهدى؟

ش 2: اخوان ثالث...بله

مدیر: شما تو جلسات شعر مهدی اخوان ثالث بودین!!!؟؟

شركت كننده 3وارد میشود.

ش 3/در حال ورود/: الا یا ایها الساقى ادُر كآسا و ناوُلها * كه عشق آسان نمود آخر، ولى افتاد مشكلها .... سلام علیكم

مدیر جلسه سعی میكند عصبانیت خود را بابت شعر اشتباه ش 3 كنترل كند. ش 3 مینشیند.

ش 3: درود بر اهالى هنر... درود....گفتم با بیتى از حافظ وارد شم تا ...

مدیر جلسه/عصبانى/: از حافظ؟! من همچین بیتى با این شكل از حضرت حافظ نشنیدم!

ش 2: جدى؟ شما حافظ نمیخونین...شاعر خوبیه

مدیر جلسه: خب اگه اجازه بدین جلسه رو با همین تعداد كم شروع كنیم تا بقیه هم بیان و اضافه بـ... /در باز میشود، ش 1 سرك از لای در سرك میكشد/

ش 1: ببخشین دسشویی اینجا هم نیست؟/چشمش به مدیر جلسه و شركت كننده ها مى افتد/، وارد میشود/ اِ! اینجا جلسه ست!؟ آقاى مدیر من از كی دارم دنبال شما میگردم صداتون كنم بیاین اینجا!

مدیر /رو به ش 2 با هیجان/:ببخشید شما گفتید تو جلسات شعر اخوان ثالث بودین؟!

ش 2: تعجب كردین؟

مدیر : راستش بله، آخه ...

ش 1: جلسه شروع شده؟ دو نفر اینجا بودن رفتن؟

مدیر: من خبر ندارم كیا رو میگین؟

ش 1: من بهشون نگفتم شما كجا رفته بودین،‌اونا هم خیلی كنجكاو شدن ولی باز من هیچی نگفتم! ...یعنی بخاطر چی رفتن!؟

ش 2: مگه جناب مدیر كجا رفته بودن؟؟

ش 2:/حول میشود/ كى؟ هیچ جا... یعنى جاى مهمى نرفته بودن، مگه چیه! مگه شما خودتون ...

مدیر: میشه بس كنید!

ش 1 ببخشین

مدیر جلسه: بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه رو با ی مقدمه شروع میكنم. از دیرباز، تاریخ هنر و انسانیت، سواد و ادراك مردم در قالب شعر و قدرت سخنورى دلنشین گنجانده شده عواطف ، احساسات و فطریات ضمیر ناخودآگاه انسان روح طراوت رو از درون ابیات و چینش زیباى كلمات دئر محتوایى شیرین و قالبى وزین به شل اشعار مستشار، و نظم مربوط ... است!

در روحیات انسان همواره ذوقى به تراوش مفاهیم مستدرك و ...

ش 1/در گوش مدیر/: عذر میخوام جسارتا دستاتونو شستین؟

مدیر /مثلا نشنیده/: در روحیات انسان همواره ذوقى به تراوش مفاهیم مستدرك و .../فكر میكند/...است! .... خب امیدوارم  كه همانطور كه انتظار هست صرفا شعراى خودتونو بخونین و حتما قواعد و نظم شعر رو هم به جا خواهید اورد كه نیازی به تذكر من نباشه... متشكرم.

اگه موافق باشین اول با ش 1 شروع میكنیم.

ش 1: اول من شعرمو بخونم؟

مدیر: بله بفرمایید لطفا.

ش 1: چشم.../كاغذى بیرون مى آورد./ ... آه! /ش 3: به به!/ آه این چاله ى عشق از كجا میگذرد؟! /ش 3: به به ! به به !/

مدیر: ببخشین شعرتونو قطع میكنم، "چاله ى عشق از كجا میگذرد؟" چاله از كجا میگذرد!!؟

ش 1: آقاى مدیر به تراوشات ذهنى شاعر گیر ندین، شاعر آزاده هر طور خواست حرفشو بزنه

مدیر جلسه: بله...بفرمایید/حرص میخورد/

ش 1: آه این چاله عشق از كجا میگذرد! از بیابان فرات؟ یا شتابانِ اراك؟ /ش 3: به به ! به به !/ یا كدامین نفس از شهر صفا میگذرد؟ آه از باد صبا میگذرد! آه از باد صبا...پشت خورشید فلك، ته گلدسته ی ابر، بندِ آویز سراى چشم آرام من است.  /ش 3: به به !/

مدیر/عصبانى/: عذر میخوام، بند آویز سرای چشم آرام من ، كلمات قشنگیه، ولى لطف كنید مفهومشو بگید؟ /ش 3: به به ! به به !/

ش1: آقاى مدیر هیچوقت از یك شاعر نمیپرسن منظورت  چیه كه! هر كسى میتونه یه برداشتى داشته باشه

مدیر/حرص میخورد/: بله بفرمایید

ش 1آن زمان كز گوشَت، قطره باران بارید، آن صداى نفس گرم فلك پشت غبار پیدا بود... آه!‌این چاله ى عشق از كجا میگذرد! /ش 3: به به ! به به !/

همه كف میزنند.

مدیر: متشكرم، ولى پیشنهاد میكنم در اشعارتون یه حرفى براى گفتن داشته باشید، ...

ش 1 آقاى مدیر شما از كجا میدونین نداشتم؟!... هر كسی میتونه یه برداشتی داشته باشه! /زمزمه میكند:/تقصیر منه كه خودمو كنترل میكنم نمیگم كجا رفته بودین

مدیر بله بله! ببخشید، /ر به ش 2/ خب شما بفرمایید.

ش 2: بله، حتما در خدمتتون هستم. /صدایش را آماده میكند و با اشارات دست میخواند/:

ما نگوییم بد و میل به ناحق نكنیم *** جامه ى كس سیه و دَلَق خود اُرزُق نكنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم *** سُر حق با ورق شعبده ملق نزنیم

مدیر جلسه/بسیار عصبانی میشود و سعی میكند خود را كنترل كند/: یا حضرت حافظ!‌من غلط كردم!

ش 2: شما كه گفتین شعراى خافظو نمیخونین؟!... اینو كه نخوندین؟ دیروز از خودم سرودم /متوجه چهره ى غضبناك مدیر میشود/...پریروز... چند روز پیش... ه/همچنان مدیر عصبانی است/... چند سال پیش با كمك حافظ با هم سرودیم!

مدیر/رو به ش 3/: خیلى عذر میخوام واقعا ... این جلسه در شان شما نیست، شما در جلسات استاد اخوان ثالث حاضر بودین، حالا اینجا! با این شعرا! ...واقعا شرمنده م

ش 3 اتفاقا اشعار مستفیذى بود

مدیر: بله ... جسارتا شما یكى از اشعارتون رو بخونید كه جو عوض بشه. بعضی دوستان متاسفانه از عرفان وعظمت شاعرای هم زبونمون هیچی درک نکردن... حیف ماست واقعا... خب بفرمایید

ش 3: من شعرام دست اخوان ثالث جا مونده نیاوردم...

مدیر: بله؟!!!

ش 3/با ترس و دلهره/: الان پیش آقاى اخوان ثالث بودم، با آقا نیما /متوجه چهره ى برافروخته ى مدیر میشود/ یوشیج منظورمه!... /به چهره عصبانی مدیر مینگرد و میترسد.../چیز... یه یوشیج دیگه! این آقا نیما یوشیج كه نه، چیزه....

مدیر/بسیار عصبانى داد میزند/: بریــــد بیـــــروووووووووووووون!

همه فرار میكنند و مدیر به دنبال آنها!


اجرای این نمایش با ذکر نویسنده بلامانع است

هنردوست گرامی در صورتی که داوطلب نوشتن نمایشنامه با موضوع مدنظر خودتان هستید موضوع را به ایمیل زیر اطلاع دهید

omido64@yahoo.com

در صورت تمایل برای برگزاری  جشن ها و جُنگ ها به سایت marasemat.mihanblog.com مراجعه فرمایید.

موفق باشید.

Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:36 ق.ظ

With thanks! I enjoy this!
cialis daily chinese cialis 50 mg ou trouver cialis sur le net cialis tadalafil online cialis taglich generic cialis with dapoxetine online cialis buy brand cialis cheap 5 mg cialis pharmacie en ligne rezeptfrei cialis apotheke
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:10 ق.ظ

You've made your stand very clearly!.
buy cialis online generic low dose cialis ou acheter du cialis pas cher we recommend cialis info buy cialis cialis 5 effetti collaterali enter site 20 mg cialis cost cialis for sale in europa i recommend cialis generico cialis lilly tadalafi
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 01:11 ب.ظ

Reliable stuff. Thanks.
buy brand cialis cheap tadalafil cialis generika in deutschland kaufen cialis price thailand cialis flussig free cialis buy online cialis 5mg cialis generic cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 01:42 ق.ظ

Regards. I enjoy this.
cialis daily dose generic cialis generique 5 mg cipla cialis online cialis for sale cialis coupons printable the best choice cialis woman cialis manufacturer coupon tadalafil generic prices on cialis 10 mg cialis en 24 hora
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:40 ب.ظ

You actually explained this really well!
cialis generisches kanada tadalafil 20mg wow cialis 20 cialis lowest price cialis 50 mg soft tab side effects for cialis interactions for cialis cialis y deporte cialis sicuro in linea only now cialis for sale in us
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 01:23 ق.ظ

You made your point!
import cialis dosagem ideal cialis cialis canada effetti del cialis we use it 50 mg cialis dose cialis name brand cheap sialis cialis generico milano tesco price cialis cialis 5 mg effetti collateral
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:16 ب.ظ

Thanks a lot, I enjoy this.
cialis kamagra levitra prescription doctor cialis how to purchase cialis on line achat cialis en europe tadalafil 5mg cialis 5 effetti collaterali viagra cialis levitra where cheapest cialis cialis generico online cialis daily reviews
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:13 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
best generic drugs cialis cialis price thailand viagra or cialis we recommend cialis info tesco price cialis buy generic cialis only now cialis 20 mg online prescriptions cialis estudios de cialis genricos cialis para que sirve
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 12:07 ب.ظ

Thank you, I like it!
prix de cialis click here take cialis click now cialis from canada canada discount drugs cialis cialis generico postepay rx cialis para comprar acheter du cialis a geneve cialis for daily use cialis canadian drugs brand cialis generic
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 12:45 ق.ظ

Fine material. Many thanks!
cialis 20 mg cialis from canada cialis rezeptfrei generic for cialis acquisto online cialis cialis 200 dollar savings card cialis canada how much does a cialis cost cialis prices in england we choice free trial of cialis
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 01:17 ب.ظ

Truly lots of good tips.
generic low dose cialis we like it cialis price cialis reviews cialis 20 mg effectiveness cialis canada on line does cialis cause gout price cialis best cialis rckenschmerzen acheter cialis kamagra acheter cialis meilleur pri
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 01:39 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis super acti tadalafil 5mg cuanto cuesta cialis yaho generic cialis 20mg uk where do you buy cialis cialis pas cher paris il cialis quanto costa cialis without a doctor's prescription cialis dosage recommendations pastillas cialis y alcoho
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:19 ب.ظ

Fantastic information. Kudos.
miglior cialis generico achat cialis en suisse cheap cialis il cialis quanto costa cialis price in bangalore sialis cialis 5mg prix online cialis cialis without a doctor's prescription generico cialis mexico
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:03 ق.ظ

Thanks. I enjoy it!
viagra vs cialis vs levitra we choice cialis pfizer india cialis prezzo di mercato cialis canada on line buy cialis online nz cialis venta a domicilio cialis pills in singapore cialis en mexico precio 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis pro
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:35 ب.ظ

Great write ups. Appreciate it.
buy online cialis 5mg cuanto cuesta cialis yaho tadalafil tablets cialis official site purchasing cialis on the internet cialis e hiv cialis generika in deutschland kaufen cialis price in bangalore wow cialis 20 order cialis from india
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:37 ق.ظ

You actually stated this very well!
cialis manufacturer coupon tadalafil generic cialis tadalafil online il cialis quanto costa cialis kaufen bankberweisung cilas buy cialis cialis 5 mg scheda tecnica cuanto cuesta cialis yaho comprar cialis navarr
buy levitra 10mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:01 ق.ظ

Very well expressed truly! !
buy levitra buy levitra 20 mg buy levitra generic buy 10 mg levitra buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg kopen levitra 10 mg kopen buy levitra 20 mg levitra 20 mg
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 10 مهر 1397 04:58 ق.ظ

Valuable posts. Thanks a lot.
buying cialis in colombia enter site 20 mg cialis cost cialis generique cialis prices in england cialis qualitat cialis name brand cheap we use it 50 mg cialis dose sialis cialis generico en mexico cialis from canada
Cialis canada
یکشنبه 8 مهر 1397 02:27 ق.ظ

Wow all kinds of helpful tips!
enter site very cheap cialis generic cialis 20mg uk we recommend cialis best buy cialis para que sirve tadalafil 20 mg can i take cialis and ecstasy cialis kamagra levitra generic cialis soft gels cialis with 2 days delivery cialis bula
canadian online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 04:53 ب.ظ

Helpful tips. Many thanks!
canadian rxlist canada pharmacies online prescriptions online pharmacy canada canadian medications 247 pharmacy canadian pharmacy meds canadian pharmacy uk delivery global pharmacy canada canadian rx world pharmacy reputable canadian prescriptions online
cialisbuys.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:31 ب.ظ

Thank you, Lots of posts!

we like it cialis soft gel generic cialis review uk cialis prezzo al pubblico buy cialis cheap 10 mg low cost cialis 20mg precios cialis peru female cialis no prescription buy brand cialis cheap cialis generique fast cialis online
viagraky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:21 ب.ظ

Truly quite a lot of awesome advice!
cialis therapie generic cialis in vietnam wow look it cialis mexico overnight cialis tadalafil cialis en 24 hora we recommend cheapest cialis we recommend cialis best buy we choice free trial of cialis purchasing cialis on the internet cialis baratos compran uk
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:37 ق.ظ

Seriously tons of good tips!
cialis without a doctor's prescription viagra vs cialis dosagem ideal cialis walgreens price for cialis cialis prezzo in linea basso cialis generic availability no prescription cialis cheap i recommend cialis generico cialis qualitat cialis prices in england
viagra prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:55 ق.ظ

Nicely put. Regards.
viagra for cheap prices viagra online usa price of viagra uk buy viagra tesco can you buy viagra at cvs buy viagra uk without prescription buy viagra from usa safe buy viagra online buy viagra ireland how old to buy viagra
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:17 ب.ظ

Useful advice. Appreciate it!
cialis 5 mg para diabeticos cialis canadian drugs cialis generic cialis venta a domicilio female cialis no prescription achat cialis en europe online prescriptions cialis try it no rx cialis cialis herbs cialis generic tadalafil buy
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:47 ق.ظ

Fantastic forum posts. Thank you!
the best site cialis tablets cialis pills price each discount cialis cialis 30 day trial coupon cialis baratos compran uk generic cialis pro the best choice cialis woman cialis prices how much does a cialis cost cialis online
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:42 ب.ظ

Nicely spoken of course. !
only best offers 100mg cialis tesco price cialis generic cialis interactions for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis generico generic cialis at the pharmacy cialis side effects dangers female cialis no prescription cialis cipla best buy
viabiovit.com/kopen-viagra-online-met-paypal.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:17 ق.ظ

Superb knowledge. Appreciate it!
where to buy viagra on line buy viagra online order get viagra online prescription where can you buy viagra online viagra usa online buy tadalafil viagra buy online buy viagra mastercard buy viagra uk cheap rx online viagra
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:41 ق.ظ

Seriously loads of wonderful tips!
cialis 5 mg schweiz buy cialis uk no prescription order a sample of cialis cialis tablets australia cialis online deutschland prices for cialis 50mg cialis 20mg prix en pharmacie purchase once a day cialis cialis e hiv wow cialis 20
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:14 ب.ظ

Incredible a lot of awesome facts.
cialis sans ordonnance buy cialis online order a sample of cialis cialis et insomni cialis cipla best buy cialis wir preise canada discount drugs cialis cialis qualitat cialis kamagra levitra 40 mg cialis what if i take
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:پیوندهای روزانه


:نویسندگان


:ابر برچسبها


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox